VZN č.1/2021 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ a na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Boliarov

Zverejnené
7. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2021 − 21. decembra 2021
Kategória

Prílohy