Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Boliarov

Zverejnené
31. decembra 2015
Kategória

Prílohy