Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2022

Zverejnené
24. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Prílohy