Správa MS Boliarov 2015/2016

 

 

MATERSKÁ   ŠKOLA,  BOLIAROV  50

S P R Á V A

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Boliarov 50,

za školský rok 2015/2016

§5 ods.7 písm. f/ zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve                                                       a školskej samospráve

 

S P R Á V A

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Boliarov 50,

za školský rok 2015/2016

§5 ods.7 písm. f/ zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve                                                       a školskej samospráve

 

Predkladá : Valéria   Lapšanská - riaditeľka

Prerokované na  pedagogickej rade školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 09.09.2016

Vyjadrenie rady školy

Rada školy súhlasí - nesúhlasí s obsahom a odporúča - neodporúča zriaďovateľovi  SCHVÁLIŤ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školsky rok 2015/2016  Materskej školy v Boliarove

Dátum :                                                          ..................................................                                                                                Predsedníčka RŠ pri MŠ v Boliarove : Alena Petrilová

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Boliarov a) s c h v a ľ u j e b) neschvaľuje

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy

Boliarov 50,  v školskom roku 2015/2016

Dátum :                                                                                   ..................................................

Starosta Obce Boliarov  -  František Hlavatý

OBSAH

1 Základné identifikačné údaje o materskej škole

2 Údaje o počte detí

3 Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačných predpokladov k júnu 2016

4 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

5 Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti

5.1 Materská škola v spolupráci s rodinou

5.2 Materská škola v spolupráci so ZŠ Boliarov

5.3 Materská škola v spolupráci s inými inštitúciami

6 Projekty materskej školy

7 Inšpekčná činnosť

8 Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach

9 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti

10 Ciele a návrhdy  koncepčného zámeru  rozvoja MŠ na príslušný školský rok,  vyhodnotenie jeho plnenia

11 Analýza výchovno - vzdelávacích výsledkov

12 Oblasť v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátanie návrhov a opatrení .

(SWOT analýza)

13 Psychohygienické podmienky školy

Východiská a podklady

Správa je vypracovaná v zmysle:

ü Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. decembra 2005 o štruktúre

ü a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

ü Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR č. 10/ 2006 – R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

ü Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006 - R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

ü Koncepcia školy na roky 2014 - 2018

ü Vyhodnotenie plnenia Plánu práce školy na školský rok 2015//2016

ü Plán kontinuálneho vzdelávania na škol. rok 2015/2016

ü ŠkVP MŠ Boliarov -

Vypracovala: Valéria  Lapšanská

1.  ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O MATERSKEJ  ŠKOLE

 

ADRESA MŠ:   Materská škola Boliarov 50

Telefónny kontakt: 055/6990 439

Elektronická adresa: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Webové sídlo: www.boliarov.sk

 

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY: Obec Boliarov,

 

Adresa: 044 47 Boliarov 25,

Elektronická adresa: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Webové sídlo: www.boliarov.sk

VEDÚCI  ZAMESTNANEC  ŠKOLY: Valéria  Lapšanská - riaditeľka

 

Rada školy: Alena Petrilová – predseda - rodič

Ing.Helena Hlavatá - podpredseda - rodič
Adriána  Kudelásová – člen – pedagogický zamestnanec
Alžbeta  Vangorová –  člen – nepedagogický zamestnanec
Matúš  Haľko – člen – za zriaďovateľa

Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle par. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbe v 09/2013, kedy začalo funkčné obdobie ŠR. Pod vedením     p. Petrilovej v tomto  školskom roku bola činnosť a spolupráca školskej rady nefunkčná, nepredložila žiadne podklady o zasadaní, čiže neplnila funkciu iniciatívneho a poradného orgánu, ktorý by mal podporovať a presadzovať záujmy zákonných zástupcov, pedagogických zástupcov i ostatných zamestnancov školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania, ani ostatné vyplývajúce povinnosti vo vzťahu k práci v MŠ.

Pedagogická rada – poradný orgán riaditeľ, zložená z 2 členov pedagogického kolektívu. V tomto roku  zasadala 4 x v zmysle plánu činnosti. Obsahom rokovaní boli revidovanie školského vzdelávacieho programu, koncepcia a smerovanie školy, školský poriadok školy, plán práce školy, plán vnútornej kontroly školy a plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, analýza, stanoviská k výsledkom výchovy a vzdelávania, informácie o progresívnych metódach výchovy a vzdelávania, tiež zistenia a závery z kontrolnej a hospitačnej činnosti.  Záverečné uznesenia obsahovali navrhované a zverené úlohy k riešeniu menovite na pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

Rodičovské združenie pri MŠ Boliarov je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy a priateľov školy.

Spolupracovalo s vedením školy pri riešení problémov výchovy, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti detí školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

K posudzovaniu výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu či metodike tejto práce  sa prítomní na RZ vyjadrovali zriedka , do diskusií sa zapájali málo, svoju účasť prezentovali ako poslucháči. V rámci svojich možností poskytovalo RZ škole organizačnú a personálnu pomoc pri práci s deťmi.

2.  ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH  DETI

Materská škola je jednotriedna, v školskom roku 2015/2016 s počtom zapísaných detí  17.

Z celkového počtu detí bolo :

Počet rómskych detí : 14

Počet 5-6 ročných detí súčet/dievčatá : 17/10

Počet detí odchádzajúcich do ZŠ súčet/dievčatá:  7/5

Počet detí v hmotnej núdzi : 9

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou súčet/dievčatá:  2/1

3.  ZAMESTNANCI  ŠKOLY:

Pedagogickí zamestnanci: Valéria Lapšanská - riaditeľka                                                                                             Adriána Kudelásová – pedagogický zamestnanec

Nepedagogický zamestnanec: Alžbeta  Vangorová - školníčka

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej funkcie.

4. ĎALŠIE  VZDELÁVANIE  PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie je súbežnou súčasťou celoživotného vzdelávania s hlavným cieľom zabezpečiť u pedagogických zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí a tak udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti. Kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov  sme sa v škol. roku 2015/2016 nezúčastnili, nakoľko  ponuka MPC v Košiciach ani v Prešove pre MŠ nás v rámci našej profilácie neoslovila. Právne vedomie zamestnancov školy bolo zvyšované prostredníctvom pracovných porád, pedagogickej rady,  sebavzdelávaním,  sledovaním internetovej stránky www.minedu.sk, www.statpedu.sk a iných stránok.

Valéria  Lapšanská

- Pravidelne sa vzdeláva samoštúdiom v oblasti riadenia materskej školy formou aktuálnych publikácií vydavateľstva RAABE, ktorý zabezpečujú aktualizačný a poradenský servis,

- Odborné časopisy:  Predškolská výchova,  Učiteľské noviny, Zdravie

- Odborná literatúra: Metodika predprimárneho vzdelávania, Pedagogická diagnostika v MŠ, Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v MŠ, Odborno-študijný zborník Dieťa a digitálny svet,  RAABE – Dieťa a jeho svet, Edukačná aktivita a zážitkové učenie v MŠ,  Hráme sa s prierezovými témami a iné.

- Internet: vyhľadávanie informácií a tém na internetových stránkach  a portáloch k problematike inovatívnych foriem realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, humanistického prístupu vo výchove, zdravého životného štýlu,  využívania informačno-komunikačných technológií, digitálnych hračiek. Riaditeľka MŠ - metodické a informačné materiály na stránkach KŠÚ, MPC, minedu, uipš, POP, smernice, vyhlášky,  zákony (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z., Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických  a odborných zamestnancoch a iné), zmeny  v zákonoch.

- prehľad v dianí školstva prehľad získava z mesačnej tlače – učiteľských novín.

- V oblasti výchovy  s využívaním modernej techniky  v učebnom procese je nevyhnutné aktívne  študovanie  odborných,  metodických  príručiek pre didaktickú prax, s možnosťou využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód  cez publikácie EDULAB, metodické mesačné publikácie „Predškolská výchova“, internet ako inovatívna forma realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, využívanie informačno-komunikačné technológie a iné.

- Pre riadenie MŠ tiež  metodické a informačné materiály na stránkach KŠÚ, MPC, minedu, uipš, POP, smernice, vyhlášky,  zákony (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z., Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických  a odborných zamestnancoch a iné), zmeny  v zákonoch.

Adriána  Kudelásová

- Úspešne absolvovala 1. ročník Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta.

-     popri štúdiu sa dostala do kontaktu s rôznou odbornou literatúrou, časopismi, metodikou predprimárneho vzdelávania, pedagogickej diagnostiky v MŠ, ktoré využíva aj v praxi.

- Internet je súčasťou štúdia s možnosťou vyhľadávania informácií a tém na internetových stránkach  a portáloch k problematike inovatívnych foriem realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, humanistického prístupu vo výchove, zdravého životného štýlu,  využívania informačno-komunikačných technológií, digitálnych hračiek.

5. AKTIVITY  A PREZENTÁCIA  ŠKOLY  NA VEREJNOSTI

V priebehu školského roka sme sa s deťmi  zúčastňovali na kultúrno-spoločenských akciách organizovaný Obcou Boliarov, ZŠ v Boliarove ako boli : putovné divadelné predstavenia a bábkové divadlo v priebehu školského roka,  tvorivé dielne pri príležitosti veľkonočných sviatkov a iné.

Deti MŠ sa zúčastnili vystúpenia v obecnom rozhlase pri príležitosti Mesiaca úcty k starším /október/, Vianočných sviatkov /december/, Deň matiek /máj/.

V rámci celoročne plánovaných aktivít sme aj za prítomnosti  rodičov zorganizovali:

  • September: Oboznámenie sa s prostredím školy
  • Október : Deň úcty k starším, Tekvicové príšerky Helloween
  • November: Deň v MŠ s tvorivými dielňami ABOV, Potulné bábkové divadlo

· December: Posedenie s  Mikulášom

· Január: Beseda s psychologičkou

· Február : Náš Karneval

· Marec: Mamička mi číta rozprávky,  V dedinskej knižnici

· Apríl : So zvieratkami v ZOO, Celodenný výlet v lese

· Potešenie pre mamičku, Kultúrne posedenie so zapojením rodičov

· Jún : Hravý MDD, S ockom v mojej škole

Realizácia aktivít prebehla pomerne úspešne, výrazne vydarenou bolo posedenie s Mikulášom, Náš karneval, Výlet v ZOO, tiež MDD. Neuskutočnili sme besedu s psychologičkou z dôvodu, že pani doktorka si nenašla na nás čas. Za nevydarenú akciu považujeme „Mamička číta rozprávky“, kde sme narazili na nepochopenie a ostych so strany mamičiek. Všetky aktivity plánujeme a realizujeme hlavne pre obohatenie výchovno–vzdelávacieho procesu, spolupracujeme a zapájame aktivistov či už v rámci obce, alebo aj mimo. Našou vzájomnou snahou je našim deťom dať čo najviac, vybudovať a podporiť v nich estetické cítenie  vo vzťahu  k vlasti a prírode .

5.1 Materská škola v spolupráci s rodinou

V školskom roku 2015/2016 boli realizované spoločné aktivity v októbri pri vytváraní Helloween príšeriek, v decembri pri spoločnom Posedení s  Mikulášom, v máji program a vystúpenie Potešenie pre mamičku, v júni S ockom v mojej škole. Spoluprácu s rodinou hodnotíme dobre, vzájomná komunikácia a rešpektovanie sa je na úrovni, vytknúť chcem len slabú účasť niektorých rodičov detí  z rómskeho etnika na rodičovských združeniach, čo vnímame ako nezáujem o informácie vo vzťahu k vzdelávaniu ich dieťaťa. Zúčastňujú sa iba na vystúpeniach detí.

5.2  Materská škola v spolupráci so ZŠ Boliarov

V prípade kultúrnych či pracovných aktivít v priebehu školského roka aktívne vzájomne spolupracujeme aj z dôvodu spoločných priestorov športovísk a dvora, ktoré spoločne udržiavame. Zúčastňujeme sa na divadelných  predstaveniach organizovaných obcou a ZŠ.

5.3  Aktivity v spolupráci s inými inštitúciami:

Pri príležitostiach ako sú Deň úcty k starším, Vianoce, Deň matiek, otcov, pravidelne chodíme vystupovať do obecného rozhlasu na Obecný úrad  v Boliarove. Absolvovali sme  výlet do ZOO v Košiciach, sme v kontakte  s psychologičkou pre oblasť Košice – okolie. Pre naše potešenie a záujem zo strany rodičov sa  každoročne stretávame s fotografom detí.

6.  PROJKTY  MATERSKEJ  ŠKOLY

Naša materská škola  sa v tomto  období do projektov nezapájala. Materská škola realizovala výchovno – vzdelávací proces aj  podľa vlastných jednoduchých  interných projektov /Mamička mi číta rozprávky, potulky prírodou, na ceste si pozor daj a iné/ , ktoré sme realizovali  v dennom režime, formou vychádzok do prírody či na miestne komunikácie.

7. INŠPEKČNÁ  ČINNOSŤ

V materskej škole v školskom roku 2015/2016 nebola vykonaná inšpekčná činnosť.

8. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH  A  MATERIÁLNO – TECHNICKÝCH

PODMIENKACH

Priestory MŠ /trieda s príslušenstvom, spálňa, kuchynka pre výdaj stravy a ostatné kuchynské a obslužné priestory, chodby kúpelne a toalety/ sú sústredené v účelovej budove. Zariadenie interiéru je poznačená vekom a vyskytujú sa pretrvávajúce problémy so statikou budovy /praskanie stien/. Aj z týchto dôvodov postupne realizujeme stavebné úpravy a v školskom roku 2015/2016 boli upravené toalety pre zamestnancov, šatňa pre zamestnancov a výlevka. Náročnou rekonštrukciou s výspravkami a maľovaním prešla riaditelňa, tiež spálňa detí, kde sme doplnili – dekoratívne prvky s detskými námetmi. Účelovou a estetickou rekonštrukciou prešla aj kuchynka, vrátane výmeny kuchynskej linky a elektrickej piecky. Postupne sa snažíme o renováciu a spestrenie vlastnej knižnice o odborné či rozprávkové knihy. Hračky a didaktické pomôcky pre deti  zakúpené neboli z dôvodu dostatku z predchádzajúceho obdobia. V rámci zachovania a ochrany záhradného nábytku pred poveternostnými vplyvmi bolo zriaďovateľom zabezpečené ošetrenie a kontrola bezpečnosti náradia. Za pochopenie, ochotu a ústretovosť v zabezpečení a  realizácií všetkých renovácií ďakujeme nášmu zriaďovateľovi.                                                                                                                  Učebný, pracovný materiál a pomôcky pre plnenie výchovno-vzdelávacieho programu pravidelne dvakrát  ročne zabezpečujeme z prostriedkov dotácií z Úradu práce, sociálnych vecí a rodina v Košiciach. Hygienické a čistiace prostriedky a náradie získavame z rozpočtu zriaďovateľa. Na úprave a skvalitňovaní interiéru sa podieľajú učiteľky i školníčka tak, aby bol vždy estetický, výzdobou ladil s daným ročným obdobím i  zámerom edukačného procesu s použitím  vhodného prírodného materiálu.                                                               Nutné odborné práce i opravy v interiéri či exteriéri materskej školy, s ochotou vykonali  pani školníčka Vangorová s manželom.

Rezervy:

Ø Opakujú sa nám problémy praskajúcich stien, ktoré je potrebné riešiť v budúcnosti v triede materskej školy

Ø Výmena dlažby vo vstupnej hale

Ø Výmena skriniek a lavičiek slúžiacich na šatňu

Ø Výmena starých neónových svietidiel postupne v celej MŠ

Opatrenia na odstránenie negatív:

Riešiť dané negatíva s pomocou zriaďovateľa,  RŠ, podľa možností aj  sponzorov.

Termín: stály

Zodpovedná:             riaditeľka MŠ, zriaďovateľ

9. ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

1. O dotácii z výnosu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č.564/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 668/2004 – o pridelených financiách na školské zariadenie rozhoduje obecné zastupiteľstvo, nakoľko sa jedná o originálnu kompetenciu obce. Dotáciami zo štátneho rozpočtu hospodáril zriaďovateľ – Obec Boliarov.

2. Zriaďovateľ zabezpečuje čiastočnú úhradu nákladov spojenú s hmotným zabezpečením školy , spotrebného materiálu, čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu a predmetov potrebných na údržbu školy. Od platieb sú oslobodené deti podľa § 28, ods. 7 a 8 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením podľa zákona 544/2010 Z. z. boli použité na  zakúpenie pomôcok na realizáciu edukačného procesu.

10. CIELE A NÁVRHY KONCEPČNÉHO ZÁMERU NA PRÍSLUŠNÝ  ŠKOLSKÝ ROK, VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA

Koncepcia rozvoja školy na roky 2015 – 2019 vychádza zo SWOT analýzy školy. Na základe tejto analýzy sme identifikovali  kľúčové oblasti jej ďalšieho rozvoja. Našou prioritou je vytvárať deťom zdravé prostredie plné lásky a pokoja. Deti rozvíjame všestranne, z ohľadom na jeho rozvojové a individuálne schopnosti a možnosti. Jedným z cieľov v oblasti zvyšovania kvality je obohacovať výchovu a vzdelávanie detí o environmentálne prvky, ktoré sa prelínajú v čo najväčšej miere všetkými činnosťami v priebehu dňa. Aktivity organizujeme v prírode formou priameho zážitkového učenia.  Rozvíjame citlivý vzťah detí k prírodnému prostrediu, ktoré nás obklopuje. Poloha našej materskej školy na to dáva mnoho príležitostí, nakoľko je v blízkosti niekoľko rôznych biotopov: les, potok, pole, lúka. V exteriéri našej školy sú stromové porasty - ihličnaté, listnatých, kríky, kvetiny i rôzne liečivé rastliny, s ktorými sú deti v rámci rozšírenia vedomosti oboznámené.. Táto rôznorodosť prostredia dáva množstvo príležitostí na plánované rozvíjanie environmentálneho povedomia detí tak, aby dokázali vnímať a podľa svojich možností chápať a pomáhať prírode, správať sa v nej ohľaduplne a citlivo. Ďalším z cieľov je aj kvalitná spolupráca s rodinou. Úzko spolupracujeme s rodinou, v škol. roku 2015/2016 sme tiež realizovali  aktivity so  zameraných na zlepšenia kontaktu a  spolupráce s rodičmi, obzvlášť s rodičmi detí rómskeho etnika.

11. ANALÝZA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV

Na základe hodnotiacich správ o výsledkoch výchovno-vyučovacieho procesu a aktivitách v jednotlivých vekových skupinách konštatujem, že úlohy Štátneho a Školského vzdelávacieho programu ako aj hlavné úlohy plánu práce vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/2016 boli splnené a realizované v požadovanom rozsahu. Tieto záväzné a základné dokumenty boli obohatené o ciele posilňujúce výchovu detí k zdravému životnému štýlu, láske k prírode,  svojmu domovu a vlasti. Deti boli zapájané do pohybových a športových aktivít (napr.: vytrvalostné turistické vychádzky, pohyb a hry v prírode) smerujúce k správnemu vývinu a ochrane zdravia. Taktiež sa rešpektovali rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti sa diferencovali výchovno-vzdelávacie požiadavky detí. Do týždenných plánov výchovno-vzdelávacej činnosti sme  zapracovali úlohy z vydanej publikácie RAABE – „Dieťa a jeho svet“. Z odbornej metodickej príručky EDULAB pre didaktickú prax v MŠ s možnosťou využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód „Škôlka hrou“, sme využívali možnosti práce s interaktívnou tabuľou, vytvorili podmienky pre   nadobudnutie skúsenosti s prácou na PC motivované   počítačovými  hrami  na rozvoj logického myslenia, orientácie i  grafomotorických zručností detí. Realizovali sme  skupinovú, individuálnu prácu, čím cielene pôsobili na osobnostný rozvoj, socializáciu, prebúdzanie a rozvíjanie ašpirácií detí. Správa o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy v Boliarove. Svoje pôsobenie sme zameriavali tak, aby deti podľa svojich intelektových, fyzických, emocionálnych a duševných schopností rozumeli okolitému svetu, prírode, iným ľuďom, kultúram, hodnotám a mohli sa tvorivo prejaviť. Do plánov boli vyberané a zakomponované prostriedky ,ktoré  v prevažnej miere zohľadňovali aktuálne výchovné potreby, vývinové a individuálne osobitosti detí. Premysleným plánovaním činnosti boli aktivity zamerané na celkový osobnostný rozvoj detí v oblasti:

Oblasť kognitívna:

Intelektuálne schopnosti detí boli rozvinuté primerane ich veku, rozvíjali sa u nich elementárne základy riešenia problémov, základy kritického myslenia, tvorivého myslenia. Prevládala dobrá interakcia, stimulácia a kooperácia, učiteľky využívali väčšinou aktivizujúce metódy a formy práce, deti zvládali požiadavky na ne kladené, mali záujem o hru a činnosť, osvojili si prvky environmentálnej výchovy, činnosti sa vykonávali premyslene, vhodnými didaktickými prostriedkami, učiteľky prevažne rešpektovali individuálne tempo učenia, dostatok aktivizujúcich metód napomáhali k rozvoju jazykových a komunikatívnych zručností.

Pozitíva:

Ø Deti sa vedia  predstaviť menom aj priezviskom,  poznajú miesto svojho bydliska, st. deti poznajú členov rodiny.

Ø Ovládajú pravidlá cestnej premávky v obci, pri využívaní.

Ø Staršie deti poznajú ľudské telo, vedia ho umelecky stvárniť.

Ø Staršie deti, ale aj niektoré vladšie   poznajú základné farby,  ich odtiene, slabšie sú deti z MRK.

Ø Deti ovládajú číselný rad od 1 do 10, len niektoré  deti to zvládajú s pomocou pani učiteľky.

Ø Staršie deti rozlišujú základné geometrické tvary, priestorové iba kocku a guľa.

Ø Deti z rómskeho etnika, s pravidelnou školskou dochádzkou do MŠ sa výrazne  zlepšili v komunikácií v slovenskom jazyku

Ø Deti poznajú  a správne pomenujú niektoré kvety, domáce zvieratá, lesné zvieratá, aj exotické.

Negatíva:

Ø Zaostávanie detí predškolského veku v logickom myslení a tým aj matematickej gramotnosti.

Ø Z dôvodu nepostačujúcej slovnej zásoby pretrvávajú nedostatky v komunikácií.

Ø U detí z rómskeho etnika pretrváva negatívny postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných.

Ø Pretrvávajú problémy s určovaním časových vzťahov, v orientácií jedného dňa a týždňa, roka.

Ø Deti z rómskeho etnika nepoznajú  našu vlasť Slovensko ani štátne symboly.

Ø Aj deti  z obce nevedia zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat.

Riešenia

Ø využívanie PL  na rozvoj matematických predstáv, aktivity na IKT

Ø realizácia otvorených hodín pre rodičov.

Ø Vypracovanie  systému pútavého hodnotenia detí

Ø využívať rozmanité EH, inovatívne metódy, zážitkové učenie, dramatizácie, hry s maňuškami.

Ø spolupracovať s logopedičkou, psychologičkou

Ø organizovanie interných aktivít.

Ø vytváranie učebných pomôcok.

Ø pracovať v skupinách,  individuálne, obmedziť frontálne veden

Oblasť sociálno – emocionálneho rozvoja

Deti sa adaptovali na prostredie, deti boli schopné plniť požiadavky učiteliek, mali osvojené návyky kultúrneho správania sa voči rovesníkom aj dospelým, dokázali samostatne vyjadriť svoje pocity, prežívanie, akceptovať pravidlá,

Pozitíva:

Ø Deti sa vedia pozdraviť, poďakovať a poprosiť.

Ø Rozhodujú sa pre určitú činnosť, prejavujú sebareguláciu v hrách.

Ø Staršie deti vedia zhodnotiť svoje výsledky, aj prácu kamarátov.

Ø Počúvajú s porozumením aj deti rómskeho etnika, ktoré dodržiavali pravidelne  dochádzku.

Ø Spievajú piesne s doprovodom flauty, Spievankova, CD nahrávky.

Ø Vedia maľovať s farbami, kreslia, maľujú rôznymi technikami.

Ø Prejavujú záujem o detské časopisy, knihy, písmená, číslice.

Ø Reprodukujú dej rozprávky, deti rómskeho etnika a mladšie deti  s pomocou učiteľky

Ø Poznajú  a prednášajú básne s rôznou tématikou

Negatíva:

Ø Deti  rómskeho etnika  nevedia zhodnotiť svoj vlastný výkon, schopnosti.

Ø Deti  rómskeho etnika  spisovnú podobu slov. jazyka používajú len pasívne.

Ø Deti  rómskeho etnika nevedia samostatne reprodukovať rozprávky.

Ø Deti nevedia plánovať, ani realizovať hry.

Ø Deti  nevedia kresliť, maľovať  podľa predstáv a  na tému, potrebujú pomoc učiteľky.

Riešenia

Ø Dávať  deťom väčší priestor , čas na hodnotenie – komunitné kruhy

Ø Nadviazať spoluprácu s logopedičkou

Ø Čítať pravidelne rozprávky, príbehy, zamerať sa na vhodný výber pre deti rómskeho etnika – využívať ilustrované rozprávky

Ø Neznášanlivosť medzi deťmi  potláčať vypracovaním systému hodnotenia detí  vhodnými prosociálnymi hrami -  projektom Srdce dokorán,  poprípade prizvaním psychologičky.

Ø Tvoriť nové pravidlá.

Oblasť perceptuálno-motorického rozvoja:

Deti maju primerane rozvinuté pohybové schopnosti, pri realizácii pohybových aktivít vládla radostná a tvorivá atmosféra, primerane sa rozvíjalo zdravé sebavedomie a sebaúcta detí, ako aj vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám, vo výtvarných a pracovných činnostiach sa rozvíjala zrakovo-motorická koordinácia, deti vcelku zvládali zadané úlohy, - rozvoja osobnosti detí: na formovanie ich hodnotovej orientácie priaznivo vplývalo uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu.

Pozitíva

Ø Tešia sa zo spontánnych a riadených pohybových aktivít  a  na pohybovo – relaxačné cvičenia, pri ktorých sme počas roka využívali rôzne  náradie, náčinie, pomôcky a hudbu.

Ø Deti zvládajú sebaobslužné činnosti - obliekanie, vyzliekanie. Niektoré mladšie deti potrebujú len minimálnu pomoc.

Ø Pri práci s rôznym materiálom, rôznymi technikami uplatňujú technickú tvorivosť, deťom ponúkame rôzne druhy  materiálu, čo výrazne prispieva k pozitívu.

Ø Pohotovo reagujú a správne pracujú s interaktívnou tabuľkou, vedia správne používať pero a posúvať ním obrázky na ploche, Zvládajú jednoduché tanečné prvky, vyjadrujú náladu piesní pohybom.

Negatíva

Ø U 5 roč. detí rómskeho etnika je slabo rozvinutá jemná motorika, čo sa odzrkadľuje pri   nácviku grafomotorických cvikov.

Ø Pretrváva nesprávny sklon papiera pri kreslení a grafomotorike. Deti otáčajú papier podľa vlastnej potreby. Deti rómskeho etnika  vo veku 6 rokov zvládajú iba grafický pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu , pohyb dlane a prstov zvládli iba niektoré deti.

Ø Deťom z MRK chýba samostatnosť a fantázia pri vytváraní produktov z prírodnín.

Ø Nedostatky sú aj v návykoch správneho stolovania – veľa detí predškol. veku nevie správne používať celý príbor.

Opatrenia

Ø Individuálne pristupovať k deťom pri nácviku jednotlivých grafomotorických cvikov, nezaťažovať deti, klásť na nich primerané požiadavky. Úzko spolupracovať aj s rodinou.

Ø Využívať environmentálne prostredie pre budovanie kladného vzťahu k prírode a jej ochrane, rozvíjať u deti tvorivosť  s prírodným materiálom. Ponúkať deťom možnosť manipulácie s prírodninami aj v interiéri počas celého roka.

Ø Zaradovať cvičenia, hry s loptičkami, náradím na uvoľnenie ruky pred grafomotorikou, kreslením.

Ø Usmerňovať deti vhodnou motiváciou pred každým jedlom, využívať piesne, básne vhodné k nácviku správneho používania príboru.

 

 

12. SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY

- kvalifikovanosť pedagogického kolektívu

- dobrá poloha MŠ – vo vzťahu k profilácií,

priestranný areál, blízka príroda

-  multifunkčné ihrisko

- prezentácvia školy formou využitia

miestnych médii

- estetizácia interiéru  snaha všetkých

zamestnancov

- dobrá spolupráca s rodičmi, ZŠ i zriaďovateľom,

- -  interaktívna tabuľa a v  triede PC   a edukačný softvér pre deti

-  pozitívna klíma a atmosféra školy,

otvorené, bezpečné,  podnetné a priateľské

prostredie

SLABÉ STRÁNKY

- zlá finančná situácia rodičov – vysoká miera nezamestnanosti

- nezáujem o krúžkovú činnosť v rámci rozvoja jazykovej kultúrnej a umeleckej činnosti

-     nedodržiavanie pravidelnosti dochádzky

u detí z rómske ho etnika

- málo možností na spoluprácu s inými inštitúciami

- málo možností a priestoru na prezentáciu sa

-    nerešpektovanie miestnej komunity

intimitu  prostredia školy, rušenie

vyučovacieho procesu, obťažovanie a

poškodzovanie záhradného zariadenia

- neaktívna RŠ

PRÍLEŽITOSTI

-    účasť na vzdelávaní učiteliek

- prostredie vhodné na rozvoj osobnosti

dieťaťa v oblasti environmentálnej

výchovy.

- aplikácia inovačných metód

a organizačných foriem VVČ s

rešpektovaním individuálnych

rozvojových možností a potrieb detí

OHROZENIA

- nezamestnanosť a zlá finančná situácia rodičov (nepravidelná dochádzka detí)

-    zhoršovanie technického stavu a následné

zvyšovanie prevádzkových nákladov

objektu MŠ

-     vandalstvo starších detí v obci

- komunikačné bariéry (dieťa - učiteľ

Odporúčania pre rozvoj školy:

Ø pokračovať v osvedčených a efektívnych aktivitách v rámci školy, realizovať aj nové, pútavé v spolupráci s rodinou, aktualizovať  interné projekty.

Ø sledovať internet a výzvy na zapájanie sa do grantov.

Ø spolupracovať so zriaďovateľom pri investíciách a materiálno- technickom zabezpečení.

Ø zainteresovať rodičov k pomoci -   akcie, brigády, opravy.

Ø zvýšiť úroveň sebavzdelávania učiteliek prostredníctvom dostupnej odbornej literatúry, inter. stránok

Ø skvalitňovať spoluprácu s minoritnou rodinou

Ø vyhľadávať a nadviazať spoluprácu s inými inštitúciami.

Ø skvalitniť činnosť a spoluprácu s Radou školy pri riešení problémov týkajúcich sa kvality MŠ.

13.  PSYCHOHYGIENICKÉ  PODMIENKY  ŠKOLY

Organizačná štruktúra MŠ bola spracovaná v školskom poriadku materskej školy tak,  aby umožňovala jej plynulú, efektívnu prevádzku a zabezpečovala podmienky pre realizáciu edukačného  procesu. V dennom poriadku boli účelne usporiadané činnosti primerané veku. V materskej škole sme organizovali život detí s rešpektovaním vekových a individuálnych osobitostí detí. Vymedzili sme striedanie činností, ktoré sa týkajú rôznych činností, zabezpečujúcich plynulý globálny rozvoj dieťaťa. Poskytli sme deťom priestor pre pokojný, bezpečný, zmysluplný, aktívny a tvorivý pobyt v materskej škole. Denný poriadok obsahoval nasledovné organizačné formy dňa: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu, edukačné aktivity. Usporiadanie nábytku, optimálne množstvo hračiek a učebných pomôcok spĺňali hygienické, estetické a bezpečnostné kritériá. Pracovná atmosféra predškolského zariadenia bola dobrá. Pedagogický proces sa riadil denným poriadkom a harmonogramom podávania jedla tak, aby boli zachované psychohygienické podmienky pre detí aj zamestnancov.

Ďalšie informácie:

Spolupráca s rodičmi:

Spolupráca s rodičmi bola v  školskom roku 2015/2016 na priemernej úrovni, aj s rodičmi detí rómskeho etnika. Vyskytli sa prípady podpriemernej úrovne už v samotnej dochádzke do školy, kedy rodičia sú aj napriek výzvam neaktívny a nezodpovedný, nerešpektujú podmienky a pokyny školy. Vzťahy  medzi majoritnou a minoritnou rodinou nie sú problémové. Rodičia boli v úzkom kontakte s riaditeľkou i učiteľkami MŠ. Pravidelne sa stretávali na rodičovských stretnutiach konaných v MŠ, denne pri preberaní a odovzdávaní detí, stretanie sa v obci pri vychádzkach. O akciách sú rodičia  informovaní prostredníctvom oznamu na vchodových dverách, vývesky vo vstupnej hale.

Spolupráca s  inými subjektmi:

V oblasti spolupráce bola zabezpečená spolupráca so Základnou školou, s Úradom, či Družstvom v obci Boliarov. Mimo obce sme navštívili ZOO Košice.  

Spolupráca so zriaďovateľom:

Naša vzájomná spolupráca so zriaďovateľom stále bola a je na veľmi dobrej úrovni, pretrváva vzájomný rešpekt k plneniu si profesijných povinností, ústretovosť a pochopenie k riešeniu  príležitostných situácii.

V Boliarove  30.08. 2016 Vypracovala: Valéria Lapšanská – riaditeľka

 

 
joomla templateinternet security reviews
Blue joomla template by internet security reviews